Cenrādis

Apstiprināts Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības
2014.gada 11.septembra valdes sēdē
(protokols Nr.270)
Spēkā no 2014. gada 2. janvāra

Pakalpojumu cenrādis

Konti (paju konts, norēķinu konts, pieprasījuma noguldījuma konts)

 • Atvēršana: bez maksas
 • Apkalpošana mēnesī: bez maksas
 • Slēgšana: bez maksas

Kases operācijas

 • Skaidras naudas iemaksa savā vai cita biedra kontā: bez maksas
 • Skaidras naudas izmaksa, ja summa līdz 700 EUR dienā: bez maksas
 • Skaidras naudas izmaksa, ja summa virs 700 EUR dienā:
  • piesakot 3 darba dienas iepriekš: bez maksas
  • bez iepriekšējas pieteikšanas: 0,1% no summas

Pārskaitījumi

 • Starp viena biedra kontiem Zosēnu KKS: bez maksas
 • Uz cita biedra kontu Zosēnu KKS: bez maksas
 • Standarta pārskaitījums eiro uz citu banku Latvijā: 0,71 EUR

Noguldījumi

 • Maksa par naudas glabāšanu Zosēnu KKS: saskaņā ar Zosēnu KKS noteiktajām Noguldījumu gada procentu likmēm
 • Komisija par noguldījuma līguma uz noteiktu termiņu laušanu:
  • rakstiski brīdinot 10 kalendārās dienas iepriekš: bez maksas
  • bez iepriekšējas brīdināšanas: 0,5 %

Kredīti

 • Kredītpieprasījuma izskatīšana: bez maksas
 • Aizdevuma noformēšana un izsniegšana: bez maksas
 • Procentu likme: saskaņā ar Zosēnu KKS Kredītpolitikā noteiktajām procentu likmēm
 • Līgumsods par aizdevuma atmaksu pirms termiņa: nav
 • Nokavējuma procenti par maksājumu kavēšanu: 0,03 % no nokavētā maksājuma par katru kavēto dienu
 • Komisija par grozījumu veikšanu aizdevuma līgumā un/vai grafikā pēc biedra iniciatīvas: 1 % no aizdevuma pamatsummas atlikuma
 • Komisija par aizdevuma pārformēšanu: 1 % no aizdevuma summa

Dokumentu izsniegšana

 • Konta izraksta izsniegšana:
  • personīgi vai uz e-pastu: bez maksas
  • izsūtīšana pa pastu Latvijas robežās: 0,71 EUR
 • Izziņas izsniegšana pēc biedra pieprasījuma, pasūtot to vismaz vienu darba dienu iepriekš: 0,71 EUR