Noguldījumu apkalpošanas noteikumi

Izdrukai PDF

APSTIPRINĀTI Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības
2013.gada 26.februāra valdes sēdē (protokols Nr. 257),
2013.gada 22.marta biedru kopsapulcē (protokols Nr. 21)
ar grozījumiem, kas apstiprināti 2013.gada 23.oktobra valdes sēdē (protokols Nr. 272),
ar grozījumiem, kas apstiprināti 2014.gada 16.janvāra valdes sēdē (protokols Nr. 277)
ar grozījumiem, kas apstiprināti 2016. gada 21. jūlija valdes sēdē (protokols Nr. 18/2016)

Noguldījumu apkalpošanas noteikumi

Spēkā no 2013.gada 1.marta

1. Noteikumos lietotie termini

Sabiedrība – Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, reģ. Nr. 44103018793, juridiskā adrese: Annas iela 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4133, Latvija.

Klients – Sabiedrības biedrs, kas ir fiziska vai juridiska persona, kurš izvieto vai jau ir izvietojis Noguldījumu Sabiedrībā.

Līdzēji – Sabiedrība un Klients, abi kopā.

Noteikumi – šie „Noguldījumu apkalpošanas noteikumi”.

Cenrādis – spēkā esošais Sabiedrības valdes apstiprinātais “Pakalpojumu Cenrādis”.

Noguldījuma/-u gada procentu likme/-es – Sabiedrības valdes apstiprinātās noguldīju­mu gada procentu likmes, saskaņā ar kurām Sabiedrība aprēķina Klientam pienākošos procentus par Noguldījumu atkarībā no Noguldījuma veida, valūtas un termiņa, izņemot gadījumus, kad Līdzēji Noguldījuma līgumā vienojušies citādi.

Noguldījums – no Klienta glabāšanā pieņemtie naudas līdzekļi, kuri ir ieskaitīti Noguldījuma kontā uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem.

Noguldījuma konts – Klienta konts Sabiedrībā Noguldījuma ieskaitīšanai.

Noguldījuma pamatsumma – Noguldījuma summa bez aprēķinātajiem/izmaksātajiem procentiem.

Noguldījuma darbība – termiņš no Noguldījuma pamatsummas ieskaitī­šanas datuma Noguldījuma kontā līdz Noguldījuma termiņa beigu datumam.

Noguldījuma termiņa beigu datums – termiņš, kurš norādīts Noguldījuma līgumā kā “Noguldījuma termiņa beigu datums”.

Noguldījuma veids – viens no Sabiedrības apstiprinātajiem un Noteikumu 3.sadaļā noteiktajiem Noguldīju­ma veidiem, kuru ir izvēlējies Klients.

Noguldījuma pieteikums – standartizēts Klienta parakstīts dokuments (veidlapa), kuru ir akceptējusi Sabiedrība.

Noguldījuma līgums – starp Sabiedrību un Klientu noslēgts rakstisks līgums par Noguldījumu.

Paju konts – Klienta konts Sabiedrībā paju ieskaitīšanai.

Sabiedrības darba diena – diena, kurā Sabiedrība ir atvērta un veic finanšu operā­cijas.

Sabiedrības konts – uz Sabiedrības vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi regulē Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības, kas saistītas ar Noguldījumu pieņemšanu un apkalpošanu, ciktāl starp Līdzējiem noslēgtajos līgumos nav noteikts citādi. Noteikumi ir starp Līdzējiem noslēgta Noguldījuma līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.2. Visas Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības, kas saistītas ar Noguldījumu pieņemšanu un apkalpošanu, kuras nav atrunātas Noguldījuma līgumā un/vai Noteikumos, nosaka citi Sabiedrības piedāvāto pakalpojumu noteikumi, Cenrādis un Latvijas Republikas normatīvie akti.

2.3. Parakstot Noguldījuma līgumu, Klients apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Noteikumiem, Noguldījumu gada procentu likmēm un Cenrādi, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot. Noteikumi, Cenrādis un Noguldījumu gada procentu likmes ir pieejamas Klientam Sabiedrības telpās Sabiedrības darba laikā.

2.4. Sabiedrība pārbauda Klienta un Klienta pārstāvja identitāti saskaņā ar Sabiedrībā noteikto kārtību. Klientam un Klienta pārstāvim ir pienākums iesniegt Sabiedrībai informāciju un dokumentus, kurus identitātes pārbaudes nolūkos pieprasa Sabiedrība.

2.5. Sabiedrība pieņem no Klienta Noguldījumus eiro (EUR). Katram Noguldījumam tiek atvērts atsevišķs Noguldījuma konts.

2.6. Noguldījumu Klients vai trešā persona Klientam veic, ie­maksājot to skaidrā naudā Sabiedrības kasē, ieskaitot to ar pārskaitījumu Sabiedrības kontā, vai pārskaitot to no kāda esoša sava konta Sabiedrībā. Naudas līdzekļu ieskaitīšana Noguldījuma kontā notiek pēc Noguldījuma konta numura un Klienta uzvārda un vārda un/vai Klienta personas koda.

2.7. Līdzekļu norakstīšanu no Noguldījuma konta Sabiedrība veic saskaņā ar Klienta rīkojumu, izņemot gadījumus, kas paredzēti šo Noteikumu 2.11. un 2.12.punktā.

2.8. Par Noguldījumu Sabiedrība maksā Klientam procentus, kas tiek aprēķināti saskaņā ar Noguldījumu gada procentu likmēm. Procenti par Noguldījuma atlikumu Noguldījuma kontā tiek aprēķināti par katru kalendāro dienu, ja Noguldījuma konta atlikums attiecīgās dienas beigās nav mazāks par Sabiedrības noteikto minimālo Noguldījuma summu procentu aprēķināšanai.

2.9. Procenti par Noguldījuma atlikumu Noguldījuma kontā tiek aprēķināti pieņemot, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas. Procentus aprēķina, sākot ar nākamo dienu pēc naudas iemaksas vai ieskaitīšanas Noguldījuma kontā.

2.10. Par Noguldījuma atrašanos Noguldījuma kontā pēc Noguldījuma termiņa beigu datuma Sabiedrība procentus neaprēķina un neizmaksā. Ja No­guldījuma termiņa beigu datuma diena ir brīvdiena vai svētku diena, tad Klients var izņemt Noguldījumu un/vai procentus Sabiedrībā ne agrāk kā pirmajā Sabiedrības darba dienā pēc brīvdienām vai svētku dienām.

2.11. Sabiedrībai ir tiesības norakstīt no Noguldījuma konta maksu par katru veikto operāciju, Noguldījuma konta ap­kalpošanu un sniegto pakalpojumu saskaņā ar Cenrādi.

2.12. Sabiedrībai ir tiesības norakstīt Noguldījuma kontā esošo Noguldījumu vai tā daļu, vai aprēķinātos procentus, lai dzēstu Sabiedrības prasījumus pret Klientu, kā arī aizturēt Noguldījumu un izmantot to par nodrošinājumu Klienta saistībām pret Sabiedrību bez Klienta piekrišanas.

2.13. Skaidras naudas izmaksa no Noguldījuma konta Klientam jāpiesaka vismaz 3 (trīs) Sabiedrības darba dienas iepriekš, ja izmaksājamā summa pārsniedz 700 EUR (septiņi simti eiro).

2.14. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus un Cenrādi, kā arī mainīt Noguldījumu gada procentu likmes tiem Noguldījuma veidiem, kuriem tas paredzēts Noteikumu 3.sadaļā “Noguldījumu veidu noteikumi”.

2.15. Sabiedrība Noteikumu grozījumus vai papildinājumus izvieto Sabiedrības telpās. Klientam ir pienākums sekot izmaiņām Noteikumos, kā arī informēt par izmaiņām Noteikumos Klienta pārstāvjus.

2.16. Sabiedrība glabā noslēpumā informāciju par Klienta Noguldījumu kontiem, tajos veiktajām operācijām (darījumiem) un Noguldījumu, atbilstošās ziņas sniedzot trešajām personām tikai likumdošanā noteiktajos gadīju­mos un kārtībā.

2.17. Klients atbild par Sabiedrībā iesniegto dokumentu pareizību un veicamo operāciju likumību. Sabiedrība neatbild par zaudējumiem, kas radušies Klienta vai trešo personu vainas dēļ. Klients atbild par visiem zaudējumiem, kas Sabiedrībai radušies nepareizi vai ne­pilnīgi aizpildītu vai viltotu dokumentu dēļ, izņemot gadījumus, kad maksājuma dokumentu viltojums ir bijis acīmredzams (bez speciālu līdzekļu pielietojuma).

2.18. Ja spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti nosaka, ka Sabiedrībai jāizdara kādi nodokļu atskaitījumi vai ieturējumi no No­guldījuma kontā esošā Noguldījuma un/vai uzkrātajiem pro­centiem, tad Sabiedrība ir tiesīga ieturēt tos no Noguldījuma un/vai aprēķinātajiem procentiem.

2.19. Sabiedrība pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var pārtraukt jebkura Noguldījuma darbību, rakstveidā brīdinot par to Klien­tu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienas iepriekš. Tādā gadījumā Klientam procenti par Noguldījuma atlikumu tiek izmaksāti par faktisko Noguldījuma izvietošanas laiku.

2.20. Finanšu risku vadības nolūkos, Sabiedrībai ir tiesības noteikt dažādus Noguldījumu ierobežojumus, tajā skaitā:

2.20.1. minimālo un maksimālo Noguldījuma summu;

2.20.2. minimālo/maksimālo Noguldījuma summu, no kuras/par kuru Sabiedrība aprēķina procentus;

2.20.3. noguldījumu vienreizējo un periodisko papildināšanas maksājumu apmēru;

2.20.4. klienta vai savstarpēji saistītu Klienta noguldītāju grupu Noguldījumu maksimālo summu.

2.21. Ja Klients neievēro 2.20. punktā norādītos ierobežojumus, Sabiedrībai ir tiesības neaprēķināt un neizmaksāt procentus par Noguldījuma summu, kas mazāka par minimālo vai lielāka par maksimālo Sabiedrības noteikto Noguldījuma summu vai
summu, kas pārsniedz Sabiedrības noteikto maksimālo Noguldījuma summu un/vai Noguldījuma vienreizējo un periodisko papildināšanas maksājumu apmēru, atmaksāt maksātājam vai piemērot komisijas maksu atbilstoši Cenrādim.

2.22. Sabiedrībai ir tiesības veikt Klienta datu apstrādi.

2.23. Sabiedrība veic maksājumus noguldījumu garantiju fondā atbilstoši Latvijas Republikas „Noguldījumu garantiju likuma” noteiktajai kārtībai.

2.24. Sabiedrībai ir tiesības un pienākums LR normatīvajos aktos, kas nosaka nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu, noteiktajā kārtībā no Klienta pieprasīt papildus informāciju par Klientu un ziņot kompetentām uzraudzības institūcijām par veikto Noguldījumu. Sabiedrībai ir tiesības attiekties veikt darījumu un nepieciešamības gadījumā slēgt Klienta kontus, ja ir aizdomas par nelegāli iegūto līdzekļu legalizāciju.

2.25. Visi strīdi, kas varētu rasties, tiek risināti sarunu ceļā. Ja Līdzēji nevar atrisināt jautājumu sarunu ceļā, strīdi izšķirami Latvijas Republikas likumdošanas aktos pa­redzētajā kārtībā.

3. Noguldījumu veidu noteikumi

3.1. Norēķinu konta noteikumi

3.1.1. Norēķinu konts (turpmāk tekstā – NK) ir Klienta Noguldījums Sabiedrībā uz nenoteiktu laiku ar iespēju bez iepriekšēja brīdinājuma to papildināt un/vai samazināt, kā arī veikt citas operācijas saskaņā ar Sabiedrības Pārskaitījumu noteikumiem.

3.1.2. NK atvēršana tiek veikta:

3.1.2.1. pamatojoties uz norēķinu konta atvēršanas pieteikumu (1. pielikums) vai

3.1.2.2. ja Klients Sabiedrībā izmanto citus pakalpojumus un ir nepieciešams piesaistīt NK.

3.1.3. Sabiedrība slēdz NK, pamatojoties uz Klienta rakstisku iesniegumu.

3.1.4. Sabiedrībai ir tiesības bez saskaņošanas ar Klientu slēgt NK, ja NK nav atlikuma un pēdējo divu gadu laikā NK nav veikta neviena operācija, un Klientam nav neviena cita atvērta konta sabiedrībā.

3.1.5. Par NK atlikumu procenti netiek aprēķināti.

3.2. Pieprasījuma noguldījuma konta noteikumi

3.2.1. Pieprasījuma noguldījuma konts (turpmāk tekstā – PNK) ir Klienta Noguldījums Sabiedrībā uz nenoteiktu laiku ar iespēju to papildināt un/vai samazināt.

3.2.2. PNK atvēršana tiek veikta, pamatojoties uz PNK atvēršanas pieteikumu (2.pielikums).

3.2.3. Sabiedrība slēdz PNK, pamatojoties uz Klienta rakstisku iesniegumu.

3.2.4. Sabiedrībai ir tiesības bez saskaņošanas ar Klientu slēgt PNK, ja PNK nav atlikuma un:

3.2.4.1. Sabiedrība atsakās no PNK pakalpojumu sniegšanas vai

3.2.4.2. pēdējo divu gadu laikā PNK nav veikta neviena operācija.

3.2.5. Par PNK atlikumu katru dienu tiek aprēķināti procenti, pamatojoties uz attiecīgo spēkā esošo Noguldījuma gada procentu likmi procentu aprēķināšanas dienā.

3.2.6. Sabiedrība vienpusēji var mainīt PNK gada procentu likmi.

3.2.7. Klientam aprēķinātie procenti par PNK atlikumu tiek ieskaitīti PNK katra kalendārā gada pēdējās dienas beigās vai slēdzot PNK.

3.3. Termiņnoguldījuma noteikumi

3.3.1. Termiņnoguldījums (turpmāk tekstā – TN) ir Klienta Noguldī­jums Sabiedrībā uz noteiktu laiku bez iespējas to papildināt un/vai samazināt.

3.3.2. TN kontu atver, pamatojoties uz TN līgumu (3.pielikums). Pirms TN konta atvēršanas Klientam Sabiedrībā ir jāatver NK.

3.3.4. TN pamatsumma Noguldījuma kontā jāieskaita ne vēlāk kā 3 (trīs) Sabiedrības darba dienu laikā no TN līguma parakstīšanas dienas. Pretējā gadījumā TN līgums ir spēkā neesošs.

3.3.5. TN tiek noteikta procentu likme, pamatojoties uz attiecīgo spēkā esošo Nogul­dījuma gada procentu likmi procentu aprēķināšanas dienā. Šī norādītā procentu likme ir nemainīga visā TN darbības laikā.

3.3.6. Klients aprēķinātos procentus par TN saņem ne agrāk kā Noguldījuma termiņa beigu datumā.

3.3.7. Par darbībām ar TN pamatsummu un aprēķinātajiem procentiem Noguldījuma termiņa beigās Līdzēji vienojas TN līgumā tā noslēgšanas brīdī.

3.3.8. Klients pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var TN darbību pārtraukt, rakstveidā brīdinot par to Sabiedrību 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš.

3.3.9. Ja TN darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma, tad Klients aprēķinātos procentus par TN nesaņem.

3.4. Ienesīguma noguldījuma noteikumi

3.4.1. Ienesīguma noguldījums (turpmāk tekstā – IN) ir Klienta Noguldī­jums Sabiedrībā uz noteiktu laiku bez iespējas to papildināt un/vai samazināt.

3.4.2. IN Klients var veikt, ja Klients savā paju kontā uz katriem noguldītajiem 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro) nodrošina vismaz vienu papildpaju 17,07 EUR (septiņpadsmit eiro 07 centi) vērtībā vai kopējo paju skaitu – vismaz 10 (desmit) pajas 170,70 EUR (viens simts septiņdesmit eiro 70 centu) vērtībā. IN darbības laikā paju skaits zem šī noteiktā daudzuma nav samazināms.

3.4.2. IN kontu atver, pamatojoties uz IN līgumu (4.pielikums). Pirms IN konta atvēršanas Klientam Sabiedrībā ir jāatver NK.

3.4.4. IN pamatsumma Noguldījuma kontā jāieskaita ne vēlāk kā 3 (trīs) Sabiedrības darba dienu laikā no IN līguma parakstīšanas dienas. Pretējā gadījumā IN līgums ir spēkā neesošs.

3.4.5. IN tiek noteikta procentu likme, pamatojoties uz attiecīgo spēkā esošo Nogul­dījuma gada procentu likmi procentu aprēķināšanas dienā. Šī norādītā procentu likme ir nemainīga visā IN darbības laikā.

3.4.6. Klients aprēķinātos procentus par IN saņem ne agrāk kā Noguldījuma termiņa beigu datumā.

3.4.7. Par darbībām ar IN pamatsummu un aprēķinātajiem procentiem Noguldījuma termiņa beigās Līdzēji vienojas IN līgumā tā noslēgšanas brīdī.

3.4.8. Klients pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var IN darbību pārtraukt, rakstveidā brīdinot par to Sabiedrību 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš.

3.4.9. Ja IN darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma, tad Klients aprēķinātos procentus par IN nesaņem.

3.5. Ienesīguma noguldījuma ar ikgadēju procentu izmaksu noteikumi

3.5.1. Ienesīguma noguldījums ar ikgadēju procentu izmaksu (turpmāk tekstā – INIPI) ir Klienta Noguldī­jums Sabiedrībā uz noteiktu laiku bez iespējas to papildināt un/vai samazināt.

3.5.2. INIPI Klients var veikt, ja Klients savā paju kontā uz katriem noguldītajiem 700 EUR (septiņi simti eiro) nodrošina vismaz vienu papildpaju 17,07 EUR (septiņpadsmit eiro 07 centi) vērtībā. INIPI darbības laikā paju skaits zem šī noteiktā daudzuma nav samazināms.

3.5.2. INIPI kontu atver, pamatojoties uz INIPI līgumu (5.pielikums). Pirms INIPI konta atvēršanas Klientam Sabiedrībā ir jāatver NK.

3.5.4. INIPI pamatsumma Noguldījuma kontā jāieskaita ne vēlāk kā 3 (trīs) Sabiedrības darba dienu laikā no INIPI līguma parakstīšanas dienas. Pretējā gadījumā INIPI līgums ir spēkā neesošs.

3.5.5. INIPI tiek noteikta procentu likme, pamatojoties uz attiecīgo spēkā esošo Nogul­dījuma gada procentu likmi procentu aprēķināšanas dienā. Šī norādītā procentu likme ir nemainīga visā INIPI darbības laikā.

3.5.6. Klients aprēķinātos procentus par INIPI saņem ik pēc gada.

3.5.7. Par darbībām ar INIPI pamatsummu un aprēķinātajiem procentiem Līdzēji vienojas INIPI līgumā tā noslēgšanas brīdī.

3.5.8. Klients pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma var INIPI darbību pārtraukt, rakstveidā brīdinot par to Sabiedrību 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš.

3.5.9. Ja INIPI darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma, tad Klients uzkrātos procentus par INIPI nesaņem. Iepriekš izmaksātie procenti no INIPI netiek ieturēti.

3.6. Krājkonts pilngadībai noteikumi

3.6.1. Krājkonts pilngadībai (turpmāk tekstā – KP) ir Noguldī­jums, kuru Biedrs var atvērt uz sava nepilngadīgā bērna vai mazbērna (turpmāk tekstā – Konta īpašnieks) vārda uz termiņu līdz Konta īpašnieka 18 gadu vecuma sasniegšanai. KP var papildināt ikviens jebkurā laikā un ar jebkuru summu.

3.6.2. KP kontu atver, pamatojoties uz KP līgumu (6.pielikums).

3.6.3. KP pamatsumma Noguldījuma kontā jāieskaita ne vēlāk kā 3 (trīs) Sabiedrības darba dienu laikā no KP līguma parakstīšanas dienas. Pretējā gadījumā KP līgums ir spēkā neesošs.

3.6.4. KP tiek noteikta procentu likme, pamatojoties uz attiecīgo spēkā esošo Nogul­dījuma gada procentu likmi procentu aprēķināšanas dienā. Šī norādītā procentu likme ir nemainīga visā KP darbības laikā.

3.6.5. Uzkrātie procenti reizi gadā (gada beigās) tiek pieskaitīti KP pamatsummai.

3.6.6. KP naudas līdzekļus var izmantot tikai Konta īpašnieks, sākot no nākamās dienas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. Nākamajā dienā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas Konta īpašniekam Sabiedrība atver NK, kurā tiek ieskaitīti KP konta naudas līdzekļi un KP konts slēgts.

3.6.7. Konta īpašnieku līdz 18 gadu vecumam attiecībās ar Sabiedrību pārstāv Konta īpašnieka vecāki vai aizbildnis.