Uzaicinājums uz 2021.gada biedru kopsapulci

Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības Valde

 sasauc attālināto biedru kopsapulci

2021. gada 25. martā plkst. 13.00

izmantojot elektroniskās norises vietni Microsoft Teams

Darba kārtība:

 1. Par biedru apstiprināšanu un izslēgšanu;
 2. Pārskats par 2020. gadu;
 3. Par grāmatvedības politiku;
 4. Par 2021. gada plānu un budžetu;
 5. Citi jautājumi.

Uzaicinājumi biedriem tiks nosūtīti:

 • individuāli katram biedram uz e-pasta adresi;
 • ievietojot paziņojumu Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības mājaslapā: https://zkks.lv;
 • publicējot informāciju interneta Facebook vietnē;
 • Jaunpiebalgas novada izdevumā Avīze Piebaldzēniem;
 • Jaunpiebalgas novada mājaslapā www.jaunpiebalga.lv;
 • informatīvajā izdevumā Raunas novada vēstis;
 • Raunas novada mājaslapā www.rauna.lv;
 • Gulbenes novada izdevumā Gulbenes novada ziņas.

1. Piekļuves saite attālinātai kopsapulcei biedriem individuāli tiks nosūtīta uz e-pasta adresi.

2. Biedri varēs attālināti piedalīties un balsot kopsapulcē, kā arī balsot pirms kopsapulces, nododot savu balsi līdz iepriekšējai dienai pirms kopsapulces.

3. Savu balsi var nodot, sūtot rakstisku iesniegumu pa pastu uz juridisko adresi: Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, Annas iela 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4133.

4. Sūtot uz Sabiedrības e-pastu: zosenukks@inbox.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai kā citādi identificējamu.

5. Savu balsi var nodot klātienē, rezervējot laiku, piesakoties pa tālruni 28379447, Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības telpās.

  Ar 2020. gada pārskatu un sapulces lēmumu projektiem var iepazīties Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības telpās, iepriekš piesakoties, zvanot pa tālruni 28379447, vai vienojoties par citu veidu, kā arī rakstot uz e-pastu: zosenukks@inbox.lv.

Laipni aicināti piedalīties!